Služby

 • psychodiagnostické vyšetrenie intelektu základné (unidimenzionálne)
 • psychodiagnostické vyšetrenie intelektových schopností zložitejšími vyšetrovacími metódami (multidimenzionálne)
 • psychodiagnostika jednotlivých psychických funkcií (vyšetrenie pamäte, pozornosti, myslenia, učenia, vnímania)
 • psychodiagnostické vyšetrenie osobnosti
 • psychologické vyšetrenie (pre personálne účely, na žiadosť budúceho zamestnávateľa, pre potreby poisťovne, pre posudkové konanie a pod.)
 • diferenciálna diagnostika psychosomatických chorobných stavov
 • diferenciálna diagnostika presuicidálneho syndrómu
 • psychodiagnostika s použitím jednoduchších i zložitejších dotazníkových metód
 • psychodiagnostika s použitím jednoduchších, zložitejších a časovo náročnejších i náročných projektívnych techník
 • komplexné psychologické vyšetrenie (vyšetrenie intelektových schopností, jednotlivých špeciálnych schopností ako pamäť, pozornosť, vnímanie, myslenie, vyšetrenie osobnosti, vyšetrenie psychopatológie)
 • psychodiagnostika (vyšetrenie organicity a neuropsychologické vyšetrenie základné)
 • komplexné prístrojové neuropsychologické vyšetrenie (najmodernejšími európskymi vyšetrovacími metódami systémom NEUROP – 2, vyšetrenie jednotlivých pamäťových funkcií, jednotlivých zložiek pozornosti, neglektu, druhov myslenia, vnímania priestorových vzťahov a pod.)
 • tréning pamäti pomocou najnovších prístrojových zariadení
 • cvičenie pozornosti pomocou najnovších prístrojových zariadení
 • nácvik relaxácie individuálne (vrátane verbálnych intervencií a zaškolenia pacienta do techniky)
 • psychologické konzultácie (poradenstvo)
 • psychoterapia
 • krízová intervencia ako okamžité opatrenie pri akútnej psychickej dekompenzácii (napr. pokus o samovraždu)
 • verbálna intervencia samostatne pri psychosomatických alebo somatických chorobných stavoch so systematickým využívaním interakcie psychológ-pacient
 • poučenie a vedenie rodinného príslušníka alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti v kontexte s chorobou pacienta
 • prednášková činnosť
 • konzultačná činnosť z metodológie vedeckého psychologického výskumu a analýzy výskumných dát (napr. v rámci doktorských kvalifikácií, realizácie výskumných vedeckých prác a pod.)

 • V oblasti neuropsychológie vykonávame nasledovné výkony:

 • vyšetrenie pred a po operácii mozgu
 • vyšetrenie poškodenia pamäťových a intelektových funkcií
 • výsledky pôsobenia liečby farmakami
 • stavy po úrazoch hlavy (autohavárie, úrazy)
 • stavy po cievnych mozgových príhodách
 • stanovenie reverzibility / irreverzibility daného poškodenia
 • podiel psychogénneho faktora na patogenéze neurologických ochorení

 • Nemeckým neuropsychologickým počítačovým systémom NEUROP-2 vykonávame:

 • diagnostiku a terapiu porúch pozornosti (tenacita pozornosti, kapacita, selektivita pozornosti, tréning neglectu, neverbálny rozsah pozornosti podľa Gorsiho, pozornosť a interferencia, vyšetrenie vigilancie pozornosti, tonická pozornosť, zaťažiteľnosť a výdrž)
 • diagnostiku a terapiu porúch pamäti (krátkodobá pamäť, krátkodobá priestorová pamäť, incidenčná pamäť, verbálna pamäť, neverbálna pamäť, staropamäť, novopamäť, verbálna interferencia, topologická pamäť, senzitivita na sémantickú interferenciu, meranie efektu proaktívnej interferencie)
 • diagnostiku a terapiu porúch učenia (asociačné učenie, stanovenie krivky učenia pre účely stanovenia reverzibility alebo irreverzibility daného poškodenia, incidenčné učenie, neverbálne učenie)
 • diagnostiku a terapiu porúch vnímania (priestorové vnímanie, tréning priestorového vnímania, perimetrické vyšetrenie, výpadky zrakového poľa, meranie rozsahu porúch zrakového poľa a jeho tréning, optokinetická stimulácia, vizuálna explorácia, preferencia ľavej / pravej strany v zrakovom poli, vizuálne vnímanie, priestorová orientácia a cielená vôľová činnosť, audiometrické vyšetrenie)
 • diagnostiku a terapiu porúch myslenia (porozumenie a myslenie, rečovo logické myslenie, logické myslenie, divergentné myslenie, spracovanie informácií-porozumenie významu, sklony k perseveráciám)
 • diagnostiku a nácvik psychomotorického tempa (rýchlosť reakcií, schopnosť pracovať pod vynúteným pracovným tempom)
 • diagnostiku a nácvik konštrukčných schopností (priestorovo konštrukčné schopnosti, priestorové operácie, tréning priestorových operácií)
 • diagnostiku a nácvik strategických schopností (plánovanie a konanie, strategické myslenie)
 • diagnostiku rizikového správania, nácvik jednoduchých aritmetických operácií a rečových úloh