Publikácie

Szeliga, P.: Kríza v živote človeka a jej vyúsťovanie do suicidálnych tendencii. Bratislava, Zborník katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky Ped UK a Iuventa 1998.

Szeliga, P.: Významový priestor vedomia suicidantov. Psychiatria, 6, 1999, č.2.

Szeliga, P.: Recenzia na monografiu A. Ritomského s názvom „Deskripcia dát pomocou SPSS“. Psychofórum, 2, 2000.

Szeliga, P.: Formovanie predmetu psychológie v predvedeckom období. Vybrané kapitoly zo psychológie I. Trnava, Katedra psychológie FH TU 2000.

Szeliga, P.: Predpoklady adekvátnosti použitia faktorovej analýzy vo výskume. Súčasné trendy v analýze sociologických údajov – zborník prác, Martin, Honner 2001.

Szeliga, P.: Recenzia na monografiu Z. Vybírala s názvom „Psychologie lidské komunikace“. Psychofórum, 2001, č.1.

Szeliga, P.: Faktorové skóre vo výskume mravného konania. In.: Psychická regulácia mravného konania a niektoré výsledky jej analýz. Trnava, Acta psychologica tyrnaviensia, 2000, č.4.

Stempelová, J. – Szeliga, P.: Psychologické prístupy k otázke vhodnosti duchovného povolania. Viera a život, XI, 2001, č.3. (rozsah 9 strán)

Szeliga, P.: Recenzia na monografiu A. Ritomského s názvom „Deskripcia dát pomocou SPSS “. Československá psychologie, XLIV, 2000, č.6. (rozsah 2 strany)

Szeliga, P.: Percipovanie pojmu rodina. In.: Rodina v mnohorozmernom zrkadle. Zborník z medzinárodného dňa rodiny. Bratislava, CPPS v SR, 2001. (rozsah 9 strán)

Szeliga, P.: Psychologické aspekty syndrómu dráždivého čreva. Slovenský lekár, 26, 2002, č. 9 -10. (rozsah 6 strán)

Szeliga, P.: Suicídium a religiozita. In.: Ročenka ústavu pre vzťahy štátu a cirkví. Bratislava, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 2002. (rozsah 12 strán)

Szeliga, P.: Súčasné trendy štatistickej analýzy a metodológie ako súčasť vedeckej kvalifikácie psychológa. In.: Absolvent II. Katedra psychológie FH Trnavskej univerzity Trnava 2003.

Szeliga, P.: Náboženstvo ako pojem v kontextoch zakladateľov psychoanalýzy. In.: Ročenka ústavu pre vzťahy štátu a cirkví. Bratislava, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 2003 (rozsah 6 strán)

Szeliga, P.: Suicídium ako problém existencie – mýty a skutočnosti. In.: Logoterapia. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Katedra psychológie FF Trnavskej univerzity Trnava 2004 (rozsah 5 strán)

Bieščad, M. - Szeliga, P.: Overenie konštruktovej validity sebaposudzovacej škály Symptom Checklist – 90 (SCL-90). Československá psychologie, XLIX, 2005, číslo 4 (rozsah 15 strán)

Szeliga, P.: Exploračná faktorová analýza v psychologickom výskume. In.: Metódy empirickej psychológie I. Univerzita Konštantína filozofa Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Nitra 2005 (rozsah 23 strán)

Szeliga, P.: Kríza v živote človeka, krízová intervencia a suicidalita. In.: Pastorálna psychológia. Trnavská univerzita FF Katedra psychológie, Centrum komunikácie, Trnava 2006 (rozsah 27 strán)

Szeliga, P.: Využitie „path“ analýzy vo výskume mravného konania. In.: Acta Psychologica Tyrnaviensia, Trnavská univerzita FF Katedra psychológie Trnava 2006 č. 9-10 (rozsah 19 strán)

Bieščad, M. - Szeliga, P.: Skúsenosti s použitím sebaposudzovacej škály Symptom Checklist – 90 (SCL-90) na výberoch slovenských psychiatrických pacientov a bežnej populácie. Psychiatria, 2006, číslo 13 (rozsah 14 strán)

Szeliga, P.: Niektoré možnosti exploračnej analýzy v psychologickom výskume. In.: Psychológia pre život. Zborník z vedeckej konferencie k 15. výročiu Katedry psychológie na Trnavskej univerzite. Typi Universitatis Tyrnaviensis Trnava 2007 (rozsah 6 strán)

Szeliga, P.: Súčasný teoreticko-metodologický obraz štrukturálneho modelovania vo výskumoch mravného konania. In.:Acta Psychologica Tyrnaviensia, Trnavská univerzita FF Katedra psychológie Trnava 2008 č. 11-12 (rozsah 16 strán)

Tomeková, M. – Szeliga, P.: Kvalita života spojená so zdravím ako miera efektu psychoterapie u pacientov s diagnózou „syndróm dráždivého čreva“. In.:Acta Psychologica Tyrnaviensia, Trnavská univerzita FF Katedra psychológie Trnava 2008 č. 11-12 (rozsah 11 strán)

Podmanický, I. – Szeliga, P.: Noetický rozmer učiteľa etickej výchovy. In.: Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PF UMB Banská Bystrica a PF UHK Hradec králové 2009 (rozsah 8 strán)

Podmanický, I. – Szeliga, P.: Rozvíjanie noetického rozmeru osobnosti sociálneho pedagóga. In.: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov II. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie PF KU v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči 2009 (rozsah 8 strán)

Szeliga, P.: V temných hlbinách ľudskej duše. Moja mačka 3, 2009 č.3 (rozsah 3 strany)

Szeliga, P.: Faktorová analýza v psychologickom výskume. Vedecká monografia. FF TU Trnava 2010 (rozsah 140 strán)

Šimegová, M. - Szeliga, P.: Výskum psychologických aspektov šikanovania u žiakov základných škôl v SR. Kapitola rozsahu vedeckej monografie vo vedeckej monografii. In.: Šikanovanie v prostredí školy (možnosti prevencie a zvládania). Typi Universitatis Tyrnaviensis Trnava 2011 (rozsah 60 strán)

Šimegová, M. - Szeliga, P.: Výskum šikanovania v prostredí školy. Vedecká monografia. Typi Universitatis Tyrnaviensis Trnava 2012 (rozsah 126 strán)

Szeliga, P.: Reflection of Inclusive Education in Developmental Psychology. In.: Reflecion of Inclusive Education of 21st Century in Correlative Scientific Fields /How to turn risks into chances/. 1. vyd Frankfurt a. M.: Peter Lng Publishing 2013.