PhDr. Peter Szeliga, Ph.D

PhDr. Peter Szeliga, Ph.D. ukončil jednoodborové štúdium psychológie na FF TU kde absolvoval aj svoje rigorózne a dizertačné štúdium. Na SZU získal osvedčenie na výkon práce v zdravotníctve. Následne absolvoval atestáciu, špecializačnú skúšku v špecializačnom odbore klinická psychológia na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave. Má 25 ročnú klinickú prax (v Psychiatrickej nemocnici Pezinok, vo Fakultnej nemocnici Trnava, súkromná ambulancia klinickej psychológie). Absolvoval 8 rokov psychoterapeutického výcviku v hlbinnej psychodynamickej psychoterapii. V súčasnosti sa vzdeláva i v rámci Intenzívnej krátkodobej psychodynamickej psychoterapie pod vedením PhDr. Ľ. Juráša, CSc.

Ďalšie vzdelávanie, výcviky a kurzy: kurzy projektívnych diagnostických metód (ROR, BAUM), kurz relaxačných techník, kurz v diferenciálnej diagnostike disociatívnych porúch a porúch súvisiacich s traumou, špecializačné štúdium v klinickej psychofyziológii, špecializovaný postgraduálny výcvik v neuroterapii, licencia na výkon, zdravotníckeho povolania pre odbor klinická psychológia

Mgr. et Mgr. Natália Szeligová

Mgr. et Mgr. Natália Szeligová ukončila jednoodborové štúdium psychológie na FF TU, kde taktiež ukončila aj jednoodborové štúdium filozofie. Od roku 2015 pracuje v ambulancii klinickej psychológie. Venuje sa klinickej psychológii, psychodiagnostike (projektívne metódy - ROR, BAUM, NV test) a intenzívnej krátkodobej psychodynamickej psychoterapii pod vedením PhDr. Ľ. Juráša, CSc. Taktiež sa venuje neuropsychologickej diagnostike a neuropsychologickej rehabilitácii kognitívnych funkcií. V súčasnosti je v atestačnom procese na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave v špecializačnom odbore klinická psychológia.